Anxo Sánchez González, arquitecto

Vista xeral exterior.
Vistas do volume de vidro para o ascensor e acceso.
Implantación exterior e detalle interior.